Regulamin akcji Runo Cosmetics x Leśne RuNo Day SPA “Leśny dzień matki”

REGULAMIN AKCJI LEŚNY DZIEŃ MATKI

1. Postanowienia ogólne AKCJI LEŚNY DZIEŃ MATKI

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się  AKCJA LEŚNYDZIEŃ MATKI. Organizatorem AKCJI LEŚNY DZIEŃ MATKI jest RUNO COSMETICS Sp. z o.o. z siedzibą : ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6263023042, REGON: 365466187

AKCJA LEŚNY DZIEŃ MATKI jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  na stronie serwisów Facebook: https://www.facebook.com/lesnerunodayspabytom (zwanej  dalej Stroną). Akcja nie jest w żaden sposób  sponsorowana, wspierana, organizowana ani współorganizowana przez portal Facebook.com, ani z nim związana. Portal jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego  uczestnika.

Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach  hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym  przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

2. Warunki uczestnictwa w AKCJI LEŚNY DZIEŃ MATKI i czas trwania

Uczestnikami akcji (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną  zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w  czasie trwania akcji. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby  pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje  się przepisy o zleceniu lub samozatrudnieniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych  powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień  Regulaminu w całości, ze zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż  Uczestnik spełnia warunki udziału w akcji oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego  danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Akcja trwa od 26.05.2023 do 31.05.2023 godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone do  1.06.2023. Wyniki będą opublikowane na stronie: https://www.facebook.com/lesnerunodayspabytom

3. Zasady AKCJI LEŚNY DZIEŃ MATKI

Warunkiem uczestnictwa w AKCJI PERŁOWY DZIEŃ MATKI jest:

a. akceptacja niniejszego regulaminu

b. skomentowaniu postu konkursowego i dokończeniu zdania pt. “Super moc mojej mamy to…” Praca konkursowa Uczestnika nie może naruszać praw własności intelektualnej ani  dóbr osobistych osób trzecich.

• Opublikowany w konkursie komentarz powinien być dostępny aż do końca trwania  konkursu

Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność postów konkursowych Uczestników z  Regulaminem. Jeśli dane zdjęcie nie spełni jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go  z Konkursu na zasadach opisanych niniejszego Regulaminu.

Po zakończeniu Konkursu, spośród prac konkursowych opublikowanych zgodnie z powyższym  warunkiem w trakcie jego trwania Jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze 2  zwycięskie komentarze.

Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury są:

• kreatywność,

• Oryginalność,

• adekwatność do tematu.

W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może dodać dowolną liczbę zdjęć, jednak jeden  Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

c. zgoda Uczestnika na publikację treści jego pracy. Uczestnik udostępniając zgłoszenie w  ramach akcji LEŚNY DZIEŃ MATKI, wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jego  imienia, nazwiska oraz zgłoszonego w ramach akcji w materiałach promocyjnych związanych  z akcją na stronach internetowych runocosmetics.pl oraz portalach społecznościowych:  Facebook, Instagram TikTok, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i  marketingowych Organizatora.

4. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

Nagrodą w akcji jest podwójne zaproszenie na zabieg Runo Cosmetics do Leśne Runo Day SPA

Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem nie później jak w ciągu 7 dni  poprzez wiadomość prywatną skierowaną za pośrednictwem Strony oraz przekazać mu dane  niezbędne do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres,  kod paczkomatu), pod rygorem umorzenia Nagrody. Organizator zastrzega, że nie ponosi  odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej, z powodu  braku danych lub posiadania nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie  Nagrody i nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim  wypadku Nagroda podlega umorzeniu i Laureat traci możliwość domagania się wydania  umorzonej Nagrody.

Podatek od nagrody

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od  osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) wartość nagrody, o której mowa  w pkt. 4 podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych  w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku  dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i  odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny  z tytułu wygranej. Do wartości nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w  wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z  tytułu wygranej w akcji LEŚNY DZIEŃ MATKI, liczonemu od ubruttowionej o należny  podatek dochodowy łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej (tj. w kwocie stanowiącej  11,11% wartości nagrody rzeczowej). Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie  podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu

wygranej w akcji LEŚNY DZIEŃ MATKI, obciążającego Zwycięzcę. Zwycięzca jest  zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia  obowiązków płatnika

5. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i  przyznania Nagród. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. z siedzibą : ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry,  jako Organizator Konkursu informuje, że jest Administratorem danych osobowych  Uczestników, w tym Laureatów, które zostaną mu udostępnione w związku z  przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, nr tel. oraz  adres e-mail, właściwy US i dane niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego. Dane  pochodzą od Uczestników i zostały przekazane Organizatorowi przez uprawnionych, w celu  ich przetwarzania w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu  weryfikacji prawidłowości zgłoszenia w Konkursie, przyznania i wydania nagród, jak również  dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym rozstrzygania roszczeń reklamacyjnych. Podanie  danych związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji  Konkursu z udziałem określonego Uczestnika, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu. W  przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania  informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane  dotyczą i w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na  prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Odbiorcą danych  będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty wspierające Administratora  w zakresie usług IT i transportowych oraz podmioty/osoby zaangażowane do wydania  nagrody. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub  organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie danych ma miejsce w zgodzie  z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Osoby,  których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.  Przysługuje im także prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo  do ich przenoszenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec  przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu  Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa  się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być cofnięta w każdym  momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na  prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania. Dane będą  przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń osób,  których dane dotyczą lub realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w  tym prawa podatkowego (w zakresie obowiązku przechowywania określonych dokumentów  księgowych). Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie  będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Więcej informacji w tym przedmiocie można uzyskać poprzez zapytanie zgłoszone na adres  e-mail: sekretariat@runocosmetics.pl (dane kontaktowe Administratora).

Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści jego pracy.

6. WYKLUCZENIE Z AKCJI I PRAWO AUTORSKIE

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym  etapie trwania akcji.

Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego  Uczestnika u poprzez usunięcie jego pracy, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to

narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com lub instagram.com,  że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem akcji, jest obraźliwa lub  wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj.  nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w akcji).

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych  i/lub osobistych praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem swojej pracy konkursowej.

Odpowiedzi zawierające określenie powszechnie uznawane za wulgarne, obrażające osoby  trzecie, napiętnujące ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie lub poglądy  polityczne, będą automatycznie dyskwalifikowane oraz usuwane z konta Organizatora akcji.

7. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na  adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs “LEŚNY DZIEŃ  MATKI”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika  zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać  własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Organizatora.

Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Jury rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca  reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w  reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ  na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w akcji  LEŚNY DZIEŃ MATKI.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to  na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji. Informacja o ewentualnej zmianie  Regulaminu zostanie zamieszczona w poście dot. akcji.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją akcji LEŚNY DZIEŃ MATKI,  będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania  cywilnego.