Polityka Prywatności

I DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest: RUNO COSMETICS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6263023042, REGON: 365466187, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000638740, e-mail: biuro@runocosmetics.pl (“RUNO COSMETICS’’).
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@runocosmetics.pl lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”).
 4. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług RUNO COSMETICS Sp. z o.o., czyli dokonujesz rejestracji w Sklepie Internetowym, kupujesz produkty RUNO COSMETICS Sp. z o.o. w Sklepie Internetowym, kontaktujesz się z nami lub zapisujesz się na newsletter, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez RUNO COSMETICS Sp. z o.o.są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług RUNO COSMETICS Sp. z o.o.
 5. W zależności od usług, z jakich korzystasz, RUNO COSMETICS Sp. z o.o. przetwarza następujące dane  osobowe:
 6. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług RUNO COSMETICS Sp. z o.o. , zarządzania kontem w Sklepie Internetowym oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki zamówionego newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala RUNO COSMETICS Sp. z o.o. przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła RUNO COSMETICS Sp. z o.o. znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym może zrezygnować z newslettera także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do RUNO COSMETICS Sp. z o.o. wiadomości mailowej na adres: biuro@runocosmetics.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. RUNO COSMETICS Sp. z o.o.wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do RUNO COSMETICS Sp. z o.o. , w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes RUNO COSMETICS Sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. RUNO COSMETICS Sp. z o.o.wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, RUNO COSMETICS Sp. z o.o. nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, RUNO COSMETICS Sp. z o.o.może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 10. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu RUNO COSMETICS Sp. z o.o.. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz RUNO COSMETICS Sp. z o.o.. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu RUNO COSMETICS Sp. z o.o.. W  przypadku przekazywania danych, RUNO COSMETICS Sp. z o.o. zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz RUNO COSMETICS Sp. z o.o.
 11. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw RUNO COSMETICS Sp. z o.o.
 12. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 13. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na RUNO COSMETICS Sp. z o.o. przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania.
 14. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 15. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez RUNO COSMETICS Sp. z o.o..
 16. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 17. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez RUNO COSMETICS Sp. z o.o. . Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest RUNO COSMETICS Sp. z o.o.  niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez RUNO COSMETICS Sp. z o.o.   przetwarzania objętego sprzeciwem. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. przestanie przetwarzać  dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez RUNO COSMETICS Sp. z o.o. danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są RUNO COSMETICS Sp. z o.o. niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 18. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez RUNO COSMETICS Sp. z o.o. .
 19. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 20. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 21. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl
 22. Pozyskane przez RUNO COSMETICS Sp. z o.o. dane nie będą profilowane.

 

 II POLITYKA COOKIES

 1. RUNO COSMETICS Sp. z o.o. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest RUNO COSMETICS Sp. z o.o. .
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.